Januari 2020

---

St. Janstraat 8
4811 ZL  Breda
T: 076 521 57 64 (di t/m do in de ochtend)
E: info@parbc.nl
I: www.parochiebredacentrum.nl

Bank: NL47 RABO 0300 685 726‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
Uw financiële bijdrage aan onze parochie wordt zeer op prijs gesteld.

---

LITURGIE

Eucharistievieringen

H. Antoniuskathedraal
Zondag: 10.30 uur
maandag t/m vrijdag: 12.00 uur
donderdag na de viering: aanbidding tot 13.00 uur

St. Catharinakerk (Begijnhof)
zaterdag: 17.00 uur 

Gebedsvieringen
St. Catharinakerk (Begijnhof)
maandag t/m donderdag: 08.00 uur morgengebed
woensdag 1 januari, 5 februari: 09.00 uur diaconaal maandgebed

Sacrament van boete en verzoening
Tweede donderdag van de maand: 16 januari
van 10.30 tot 11.30 uur of op afspraak via het parochiesecretariaat.

Koffiedrinken na de zondagsmis
Op de eerste en derde zondag van de maand bent u na de
Eucharistieviering van 10.30 uur van harte welkom voor het drinken
van een kop koffie of thee in de ontmoetingsruimte.
Deze maand is er koffie drinken op 5 januari en op 19 januari (Parochiecafé).
Uw hulp bij het koffieschenken of de afwas wordt zeer gewaardeerd.

Caritascollecte 4 en 5 januari
De opbrengst is bestemd voor Stichting Barbarugo, die de aanplant van bamboe stimuleert op de kale savannes van Noord Ghana, waar extreme armoede heerst. De caritascollecte zal steeds weer als tweede collecte tijdens de eucharistieviering worden opgehaald.

EUCHARISTIEVIERINGEN OP ZONDAGEN EN FEESTEN
H. Maria, Moeder van God
Woensdag 1 januari
10.30 H. Antoniuskathedraal (cantor)

Openbaring des Heren
Zaterdag 4 januari
17.00  St. Catharinakerk (Catharinakoor)
Zondag 5 januari
10.30 H. Antoniuskathedraal (cantor)

Doop van de Heer
Zaterdag 11 januari
17.00 St. Catharinakerk (samenzang)
Zondag 12 januari
Let op: 10.00 uur H. Antoniuskathedraal (Kathedrale Cantorij) – mediaviering

Tweede zondag door het jaar
Zaterdag 18 januari
17.00 St. Catharinakerk (samenzang)
Zondag 19 januari
10.30 H. Antoniuskathedraal (cantor)

Derde zondag door het jaar (Zondag van het Woord van God)
Zaterdag 25 januari
17.00 St. Catharinakerk (samenzang)
Zondag 26 januari
10.30 H. Antoniuskathedraal (Kathedrale Cantorij)

Opdracht van de Heer 
Zaterdag 1 februari
17.00 St. Catharinakerk (Catharinakoor)
Zondag 2 februari
10.30 H. Antoniuskathedraal (cantor) – met lichtprocessie

---

Kerstmiddag voor ouderen

We kunnen terugkijken op prachtige kerstdagen als parochie! Als eerste was er op 11 december de kerstmiddag voor de ouderen. We zongen kerstliederen, lazen met elkaar het kerstverhaal en baden voor hen die met deze feestdagen juist een moeilijke en donkere tijd doorgaan. De werkgroep ouderen had gezorgd voor een sfeervolle aankleding en lekkere hapjes. Karen Blommers zong een aantal prachtige liederen. De middag werd afgesloten met een kleine loterij met kleine, maar leuke prijsjes. De gezellige ontmoeting en het onderlinge gesprek maakt het voor veel bezoekers een betekenisvolle bijeenkomst.

---

Christmasfever

Op donderdagavond 19 december mochten we vele mensen (we schatten rond de 500 mensen) kort of wat langer ontvangen in onze kerk tijdens de Christmasfever. Ze konden een kaarsje opsteken bij de Heer voor hun persoonlijke intentie in een sfeervol verlichte kerk. Met zo’n 18 parochianen hebben we dit mogelijk kunnen maken

---

Terugblik op de kerstvieringen

Op kerstavond 24 december was er een zeer drukbezochte kinderkerst gebedsviering, waar zo’n 80-100 kinderen aanwezig waren samen met hun (groot)ouder(s). Het kerstverhaal is verteld, waarbij een aantal kinderen een rol mochten spelen, er werd samen gezongen en afgesloten met het aansteken van een kaarsje bij de kerststal. We merkten dat er zeer grote belangstelling is van veelal niet-kerkgaande kinderen en dat het mede daarom zo’n belangrijke missie is. Wilt u volgend  jaar ook helpen? Graag! Wilt u het alvast in uw nieuwe agenda zetten? 24 december 2020. Het tijdstip zal weer rond 17.00 uur zijn.

Ook was er een drukbezochte en gezegende Kerstnachtviering  waarin we de geboorte van de Heer gevierd hebben.
En ook op Eerste Kerstdag was de viering erg mooi en drukbezocht. Met de kinderwoorddienst hebben we die dag verschillende kerstwerkjes gemaakt en gesproken over de geboorte van Jezus. Na deze viering was er de inmiddels ‘traditionele kerstkoffie’ met lekkers gebakken door parochianen.

---

Zondag 12 januari mediaviering

Normaal zijn we de allerkleinste kathedraal van Nederland, maar op zondag 12 januari mogen we even de grootste kerk van het land zijn.
De mis wordt dan live op televisie uitgezonden en die vieren ruim 100.000 kijkers met ons mee. We beginnen daarom wel een half uurtje vroeger, om 10.00 uur, en het is (vooral voor de mensen die thuis meekijken) fijn als u er goed op tijd bent. Als u gewoonlijk wat meer achterin de kerk zit, zoekt u dan ook een plaatsje wat meer naar voren op? De Mis is verder niet veel anders dan normaal bij ons op zondag. Er zal ook zoals gewoonlijk kinderwoorddienst zijn voor de kinderen. De andere data van de mediavieringen vanuit onze kathedraal zijn: 26 april, 19 juli, 6 september, 15 november en 20 december.

---

Publiekslezing door Leo Fijen

Leo Fijen (TV-presentator, uitgever van het boek ‘Als God renoveert’) zal op woensdag 15 januari in de Antoniuskathedraal spreken over het thema ‘Parochievernieuwing en mensen in contact brengen met Jezus Christus’ een thema dat hem nauw aan het hart ligt. In zijn lezing zal hij aan de hand van concrete voorbeelden illustreren hoe Nederlandse parochies missionair zijn en mensen in contact brengen met Jezus Christus.Het programma is als volgt:19.00 uur Ontvangst
19.30 uur Lezing door Leo Fijen
20.15 uur Pauze
20.30 uur Voortzetting lezing met na afloop gelegenheid tot vragen en gesprek
20.15 uur Afsluitend bidden we het Avondgebed
20.30 uur Einde van de avond
Als gastparochie vragen we uw hulp bij het klaarzetten van de kopjes voor het koffiedrinken en bij het koffieschenken zelf. U kunt zich hiervoor ter plekke melden in de keuken of via info@parbc.nl

---

Parochiecafé zondag 19 januari 

We maken deze zondag tijdens het parochiecafé nader kennis met één van onze parochianen. Ook kijken we vooruit naar de Zondag van het Woord van God (26 januari), die paus Franciscus kort geleden heeft ingesteld. Hoe geef je Gods Woord een vaste plaats in je leven? Daar gaan we het met elkaar over hebben.

---

Ouderavond Eerste Communie

De ouderavond voor de Eerste Communie op 22 januari 2020 is om 20.00 uur (i.p.v. 29 januari). Ouders die hun kind al hebben aangemeld en ouders die daar nog over denken en meer willen weten zijn er van harte welkom. De avond vindt plaats in de ontmoetingsruimte naast de Antoniuskathedraal, St. Janstraat 8.

---

Misintenties

Wanneer een priester de Eucharistie opdraagt, doet hij dat voor het heil van de wereld. Toch kan hij daar nog specifieke intenties aan toevoegen die hem door mensen zijn toevertrouwd. Deze zogenaamde misintentie is een gebedsintentie voor bijvoorbeeld een overledene, een zieke of voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. Het kan eventueel ook anoniem een “bijzondere intentie” zijn. De misintenties worden bij de voorbeden vermeld, zodat de hele geloofsgemeenschap hem in gebed mee kan nemen. Met de bijdrage die u voor een misintentie geeft, offert u aan de missie van de gemeenschap en geeft u aan dat de zaak waarvoor u wilt bidden u ter harte gaat. 
Per 1 januari 2020 is de bijdrage voor misintenties €11,00 i.p.v. €10,50. Het gaat hier om een tarief dat door het bisdom wordt vastgesteld. 
Via de website, het formulier achter in de kerk of via het secretariaat (076 521 57 64 of info@parbc.nl) kunt u aangeven welke intentie u bij de voorbeden genoemd wil hebben.

---

Kerkbalans 2020

Januari is traditioneel de maand waarin u uw jaarlijkse bijdrage aan de parochie over kunt maken. Onze parochie leunt echt op uw bijdrage. Alleen met uw steun kunnen we als geloofsgemeenschap van betekenis zijn in het centrum van Breda. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld de Mariakapel aangepast die binnenkort elke dag open is. Komend jaar richten we ons op de ontmoetingsruimte, zodat het een echte gemeenschapsruimte wordt waarin allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden. Verder geven we vorm aan parochie-vernieuwing, om als leerling van Jezus een missionaire parochie in deze tijd te kunnen zijn: vol van hoop, geloof en liefde. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL23 INGB 0001 4555 76 t.n.v. Parochie Breda Centrum o.v.v. Parochiebijdrage 2020. Meer leest u in de folder die vanaf 18 januari beschikbaar is.

---

Start module II Geloofscursus op 22 januari

Op woensdag 22 januari 2020 start de tweede module van de Algemene Geloofscursus met als thema: ‘Inleiding Gebed'. Deze module heeft als doel om bekend te raken met verschillende vormen van gebed. De inleidingen willen ook helpen om te komen tot het verdiepen van het bidden met de Kerk en van het persoonlijk gebedsleven. De cursus wordt gegeven door Norbert Schnell, rector Priester- Diakenopleiding Bovendonk, en mevrouw Lenie Robijn, werkzaam in de parochie als pastoraal werkster. De cursus vindt plaats in de ontmoetingsruimte H. Michaelkerk, Hooghout 67 in Breda van 19.30 - 21.30 uur.
 
Behandeld zal worden tijdens deze avonden:
• Wat is bidden, het gebedsleven van Jezus
• Bidden in gemeenschap en het persoonlijk gebed
• Lectio divina en andere gebedsvormen
• Het getijdengebed
• Geestelijke begeleiding en sacrament van boete en verzoening

U wordt gevraagd u in te schrijven voor deze module door het invullen van het aanmeldformulier dat u vindt op de website  www.sintfranciscuscentrum.nl. U vindt hier ook de overige data van de cursusavonden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage ter plaatse of via de bank NL91 RABO 0158 7840 22 is welkom.

---

Dag met zuster Hildegard

Op zondag 26 januari 2020 organiseert het Sint Franciscuscentrum een dag onder leiding van zuster Hildegard Koetsveld met als thema ‘Hoe te groeien in leerling-zijn van Jezus?’ Deze kloosterdag wordt georganiseerd als opmaat naar de conferentie ‘Als God renoveert’ (missionaireparochie.nl) op 25 en 25 maart 2020. We staan voor een cultuurverandering in onze parochies. Velen kennen vanuit hun jeugd de volkskerk. Je was rooms-katholiek omdat je familie dit was. Je deelde dit geloof met de meeste mensen in je omgeving. In relatief korte tijd is het religieus landschap in onze omgeving radicaal veranderd. We zijn een minderheid. Nederland is een missieland en we worden geroepen de Blijde Boodschap van Jezus Christus te verkondigen. Dat vereist een cultuuromslag zowel van pastorale beroepskrachten als gelovigen. Onze tijd vraagt om een andere benadering:
levenslang leren in verbinding met Jezus de leraar. Voor de benedictijnen en de benedictinessen zoals zuster Hildegard is dit een vanzelfsprekend gegeven; levenslang zijn zij leerling.
Zuster Hildegard zal ons hierin meenemen vanuit haar rijke ervaring.

De dag vindt plaats in het klooster van de Benedictinessen, de Onze-Lieve-Vrouweabdij, in Oosterhout van 9.30 tot 16.00 uur. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Inschrijven is mogelijk via het formulier op www.franciscuscentrum.nl

---

Parochieavond 11 februari 

Op dinsdag 11 februari, het feest van de H. Maria van Lourdes, komt vicaris Paul Verbeek bij ons in de parochie spreken over Bernadette Soubirous, het meisje aan wie Maria in het bergdorpje Lourdes verscheen. De relieken van de heilige Bernadette doen tussen 11 mei en 15 juni 2020 alle Nederlandse bisdommen aan. In ons bisdom zal dat in Bergen op Zoom en Zegge zijn. Als voorbereiding daarop vertelt vicaris Verbeek over wie zij was, waarom de komst van de schrijn met haar relieken zo bijzonder is en wat zij voor ons vandaag de dag nog kan betekenen.

De parochieavond begint om 19.30 uur met de Mis, waarna aan-sluitend de avond over Bernadette zal zijn.

---

Start Alphacursus

Op 16 januari start opnieuw de Alphacursus. De bijeenkomsten vinden plaats in de Michaëlkerk, Hooghout 67, Breda. Opgave en meer informatie bij Hanneke Oomen 06 48 19 42 54.

Zie voor ook info van de parochie H. Familie: https://parochieheiligefamilie.nl/alpha-breda-2020/

---

Vooruitkijkend

26 februari     10.30 uur en 19.30 uur Aswoensdagvieringen 

6 maart          Avond van de Martelaren in H. Antoniuskathedraal www.kerkinnood.nl

20/21 maart   24 uur voor de Heer, gehele bisdom

21 maart        13.30-17.15 uur Diocesane Biddende Moedersdag, Bergen op Zoom;  franciscuscentrum.nl

24-25 maart   Conferentie ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’ in Oudenbosch. Voor meer informatie en opgave zie: www.missionaireparochie.nl

29 maart        Gezinsdag in de Paulusabdij, Oosterhout franciscuscentrum.nl

10 mei           viering pastoor N. Schnell 25 jaar priester

11 mei-15 juni Relieken H. Bernadette Soubirous reizen rond in Nederland

19 april          Presentatie kandidaten Eerste Heilige Communie

24 mei           Viering Eerste Heilige Communie in onze parochie

---