September 2019

---

LITURGIE

VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 21 september

17.00  Catharinakerk: samenzang

Zondag 22 september

10.30  Antoniuskathedraal: Kathedrale Cantorij

 

ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 28 september

17.00 Catharinakerk: samenzang

Zondag 29 september

10.30 Antoniuskathedraal: cantor

 

---

De nieuwsbrief van september ontvangt u iets later dan normaal, waarvoor onze excuses. Er is inmiddels een enthousiaste vrijwilliger die de digitale nieuwsbrief opmaakt, waardoor u de volgende editie weer begin oktober ontvangt.

---

Afscheid St. Josephkoor-Herenkoor

Het St. Joseph-Herenkoor houdt op te bestaan. Door het beperkte ledenaantal wordt het steeds moeilijker de gewenste kwaliteit te waarborgen. 

Het koor kent een rijke en lange geschiedenis. Het werd opgericht op 3 juli 1896, twee jaar voor de inwijding van de St. Josephkerk aan de Oranjesingel. Als parochiekoor verzorgde het daar duizenden vieringen. Toen de kerk in 1976 werd gesloopt, kwam het Herenkoor via een omweg terecht in de Parochie Breda Centrum. Ook daar heeft het o.l.v. organist-directeur Jan Damen een goede staat van dienst.

---

Kerkproeverij 29 september 

Net als vorig jaar zullen wij als parochie op 29 september ook meedoen met de landelijke ‘kerkproeverij’. Een initiatief vanuit de protestantse en rooms-katholieke kerken om mensen opnieuw of voor het eerst te laten proeven van ons geloof.

U bent van harte welkom om voor deze zondag mensen uit te nodigen om met u mee te komen naar onze kerk. Er zal tijdens de eucharistieviering iets meer uitleg zijn dan gewoonlijk. Na de viering zal er mogelijkheid zijn elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.

 

---

Koffiedrinken en welkom heten

We willen als parochie graag iedereen die op de zondagen de H. Mis in onze parochie meeviert van harte welkom heten. Dit doen we o.a. door bij binnenkomst boekjes uit te delen en eventuele vragen van mensen te beantwoorden. Ook ontmoeten we elkaar als parochianen op de eerste en derde zondag van de maand tijdens het koffiedrinken na de H. Mis. Elke keer zijn er anderen die hiertoe de voorbereidingen treffen en het koffieschenken verzorgen. Mocht u hier graag aan meewerken: in de ontmoetingsruimte (naast de keuken/bar) hangt een lijstje waarop u zich kunt inschrijven voor een bepaalde zondag.

---

Collecte in september

In het weekend van 21 en 22 september vindt er een deurcollecte plaats voor het Vredeswerk van Pax in het kader van de vredesweek.

---

Bidden voor de noden van en door de gemeenschap

Het gebed voor de ander is een speciale vorm van naastenliefde. Wie in nood verkeert, ziek of behoeftig is, mag op ons gebed rekenen. Hoeveel sterker is dat gebed als het gedragen wordt door de hele gemeenschap van gelovigen! De twee mogelijkheden in onze parochie om gebedsintenties op te geven brengen we daarom graag bij u onder de aandacht.

Misintenties

Wanneer een priester de Eucharistie opdraagt, doet hij dat voor het heil van de wereld. Toch kan hij daar nog specifieke intenties aan toevoegen die hem door mensen zijn toevertrouwd. Deze zogenaamde misintentie is een gebedsintentie voor bijvoorbeeld een overledene, een zieke of voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. Het kan eventueel ook anoniem een “bijzondere intentie” zijn.  De misintenties worden bij de voorbeden vermeld, zodat de hele geloofsgemeenschap hem in gebed mee kan nemen. Met de bijdrage die u voor een misintentie geeft (€10,50), offert u aan de missie van de gemeenschap en geeft u aan dat de zaak waarvoor u wilt bidden u ter harte gaat. Via de website, het formulier achter in de kerk of via het secretariaat (076 521 57 64 of info@parbc.nl) kunt u aangeven welke intentie u bij de voorbeden genoemd wil hebben. 

Intenties diaconaal maandgebed

Iedere eerste woensdag van de maand wordt er in de St. Catharinakerk op het Begijnhof tijdens het ochtendgebed om 9.00 uur speciaal gebeden voor de noden van mensen die ons bezighouden dichtbij en veraf. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het Sint Franciscuscentrum: sintfranciscuscentrum.nl. Hebt u persoonlijke gebedsintenties waarvan u wilt dat er tijdens dit diaconaal maandgebed voor gebeden wordt? U kunt ze opgeven via info@parbc.nl.

Geef hierbij duidelijk aan dat het gaat om een intentie voor het diaconaal gebed.

---

De missionaire parochie - Als God renoveert

Op uitnodiging van onze bisschop mgr. Liesen zal op 24 en 25 maart 2020 de Canadese priester Father James Mallon naar Nederland komen voor een conferentie met als thema ‘De missionaire parochie - Als God renoveert’.

In 2014 schreef Father Mallon het boek 'Divine Renovation' dat in 2019 in Nederlandse vertaling is uitgebracht onder de titel 'Als God renoveert'. Hierin schrijft hij op eerlijke en humoristische wijze over hoe hij met zijn team in de parochie een weg is gegaan van onderhoud naar bloei.

Ongeveer tegelijkertijd is ook het boek ‘Rebuilt’ verschenen, geschreven door de Amerikaanse Father Michael White en James Corcoran. Ook zij beschrijven hoe hun parochie weer een levende parochie werd, met parochianen als leerlingen van Jezus. 

De auteurs laten zien hoe een parochie kan veranderen, als ze biddend haar missie herontdekt en met Gods hulp in de praktijk gaat brengen. Er wordt geen ‘knip-en-plak’ methode beschreven, die we hier zo even kunnen toepassen. Nee, het gaat om ‘geleefde waarden’, zoals aandacht voor gastvrijheid, betekenisvolle gemeenschap, inzet en het benutten van elkaars talenten, inclusief goed leiderschap, een verzorgde liturgie en kwalitatief goede muziek.

Beide boeken worden van harte aanbevolen voor onze persoonlijke groei en om als inspiratie te dienen. Ze zijn te bestellen via www.adveniat.nl en www.parochiespiritualiteit.org

Alles rondom de conferentie - ook voor deelname -  kunt u terugvinden op de website www.missionaireparochie.nl 

Ook binnen onze eigen parochie Breda Centrum wordt op dit moment, door onder anderen het pastoraal team, bekeken hoe deze inzichten als inspiratie kunnen dienen voor onze geloofsvernieuwing.

Het lezen van één van deze boeken alsmede deelname aan de conferentie wordt alvast van harte bij u aanbevolen!

---

Algemene Geloofscursus

Mgr. Liesen benadrukte bij een bijeenkomst over parochie- vernieuwing hoe wij als ‘kind van God’ meer mogen gaan groeien naar het ‘leerling van Jezus worden’ om vervolgens als ‘discipel’ ons hernieuwde geloof te verkondigen.

Eén van de essentiële zaken hierin is onze persoonlijke bekering en persoonlijke geloofsgroei. Dat is de start van alles...

In dit kader willen we ook de Algemene Geloofscursus van harte bij ieder van u aanbevelen. 

De Algemene Geloofscursus bestaat uit 6 modules, die in een periode van 2 jaar wordt aangeboden. De modules zijn los van elkaar te volgen. 

Module I ‘Geloofsbelijdenis’ start op woensdag 11 september 2019. Deze module is een gemakkelijke, toegankelijke manier om tot de kern te komen van wat wij iedere zondag vieren. 

De bijeenkomsten van de module ‘Geloofsbelijdenis’ vinden plaats op woensdagavonden 11 en 25 september, 9 en 30 oktober en 13 november 2019 van 19.30 tot 21.30 uur in de Ontmoetingsruimte van de H. Michaelkerk, Hooghout 67, Breda. 

Na de module Geloofsbelijdenis volgen later nog de modules Inleiding Gebed, Liturgie en Sacramenten, Bijbel, Kerkgeschiedenis en Sociale Leer van de Kerk.

Ze bestaan elk uit vijf avonden en worden door verschillende docenten gegeven. 

Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar  www.sintfranciscuscentrum.nl

---

Vacatures in onze parochie

We zijn op zoek naar:

• Iemand die de roostering van de collectanten wil  verzorgen

• Een lector (voor ongeveer 1x per maand)

• Een medewerker kinderwoorddienst (ongeveer 1x per maand)

• Een extra collectant

• En…. (waar u zich altijd voor kunt inschrijven):

voor het verwelkomen van mensen in de kerk op de zondagen voorafgaand aan de eucharistieviering of voor het koffieschenken. Zie hiervoor het lijstje in het zaaltje naast de kerk (exedra). 

Zit er iets voor u tussen?

Meldt u dan aan bij het secretariaat of Steven van Roode (teamassistent) via: info@parbc.nl.

---

Vooruitkijkend…

• Zondag 6 oktober: openingsviering Missiemaand 2019 met mgr. Liesen als hoofdcelebrant en diaken Vincent de Haas.

• Zondag 6 oktober: deurcollecte missio voor en door kinderen.

• Zondag 3 november: bijeenkomst gebedskring roepingen in de H. Antoniuskathedraal

• Woensdag 15 januari 2020: publiekslezing Leo Feijen “Als God renoveert” in de H.            Antoniuskathedraal.

• Woensdag 22 januari 2020 en verder: module II van de Geloofscursus: Inleiding Gebed

• Woensdag 26 februari 2020: Aswoensdagviering met diakens in de H. Antoniuskathedraal

• Vrijdag 6 maart 2020: Avond van de Martelaren in de H. Antoniuskathedraal        www.kerkinnood.nl

• Dinsdag 24 en woensdag 25 maart 2020: Conferentie ‘De missionaire parochie - Als God renoveert’ in Oudenbosch.

---